Friday, March 8, 2013

اگر با همین جدیتی که قفل اینترنت را میشکنیم،رژیم را میشکستیم...
 هم اکنون اینترنت ایران تقریبا یا قفل کرده است ، و یا نزدیک به قفل کردن است.
تقریبا تمام پورتهای امنیتی و ارتباط مستقیم توسط رژیم بسته شده اند .
فیلتر شکنهای محدودی دارند با هزار مصیبت بیرون میایند ،اما سرعتها بسیار پتئین است.

با این وجود شکی ندارم که صدها هزار کاربر اینترنت در ایران یکبار دیگر موفق خواهند شد این قفل شوم ولایتی را بشکنند،
و پیروزمندانه بخوابانند در گوش عنکبوت سید علی خامنه ایی .

گاهی از اوقات فکر میکنم که اگر ما با همان قدرتی که قفل اینترنت را هر روز میشکنیم ،کمر نظام را میشکستیم،امروز رژیم تبدیل به آرد شده بود و انسان میتوانست خوراک گاوش بکند.


No comments: